Đổi màu giao diện photoshop cs6

Nay mình đang sử dụng Photoshop thì vô tình nhấn nên phím F2, thốt nhiên giao diện đen thui bí ẩn của Photoshop CS6 đưa thành mẫu nhợt nhạt xám xịt của CS5?!

Không đọc gì ráo trội